Przyłącze wodno kanalizacyjne

Oczywiste jest, że obecnie każdy budynek należy wyposażyć w możliwość stałego dostępu świeżej wody oraz jeżeli to możliwe, również w odpływy kanalizacyjny. Nasza firma kompleksowo realizuje takie przyłącza.

Przyłącze wodociągowe

Zgodnie z decyzją Sądu Najwyższego z roku 2017, interpretacja przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego brzmi następująco:

Przyłączem wodociągowym jest przewód łączący sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług na całej swojej długości.

Przepisy o przyłączach wodociagowych

Przyłącze wod-kan może wymagać prac na terenie pasów drogowych. Taka sytuacja zachodzi w przypadku wpięcia się do sieci wodociągowej na terenie pasa drogowego. Zatem taka integracja w sieć wodociągową wymaga zgody od miejscowego zarządu dróg na czasowe zajęcie pasa. Trzeba pamiętać, że instalacja sieci wodnej nie jest jedyną, która się tam może znajdować. Prawdopodobnie będą występować tam również inne media, takie jak sieć gazowa, elektryczna lub telekomunikacyjna.

Montaż

Należy pamiętać o kilku rzeczach podczas prac związanych z przyłączem wod-kan. Jedną z nich jest głębokość osadzenia rur wodociągowych, która nie powinna wynieść mniej niż 40 cm poniżej głębokości przemarzania. Z kolei rury kanalizacyjne powinny być osadzone głębiej od strefy przemarzania o 20cm i nie powinny być mniejsze niż 15cm. W przypadkach, gdy osadzenie na takich głębokościach nie jest możliwe, stosuję się otuliny do izolacji termicznej. W przypadku rur kanalizacyjnych wymagane jest zachowanie odpowiednich spadków i stosowanie studzienek rewizyjnych. Instalacja wodociągowa z kolei wymaga zaworu głównego oraz licznika przepływu wody.